loga kniznicapp psk 

  

Knižnice regiónu

V rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní knižnica funkciu koordinačného a metodického centra pre knižnice v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. 

1. metodická, konzultačná a poradenská činnosť pre obecných knihovníkov

2. spolupráca s obecnými zastupiteľstvami pri vytváraní finančných, priestorových a personálnych podmienok prevádzky mestských knižníc, obecných knižníc s profesionálnymi zamestnancami a obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami

3. zabezpečovanie koordinovaného doplňovania a budovania knižničných fondov na základe zmluvy s príslušným obecným úradom

4. pomoc pri revíziách knižničných fondov, aktualizácii a vyraďovaní knižničných fondov

5. propagácia nových trendov v knihovníctve (zavádzanie softwéru a automatizácie do knižničných procesov)

6. zabezpečovanie vzdelávania profesionálnych i neprofesionálnych zamestnancov knižníc

7. spracovanie vyhodnotenia činnosti knižníc a ročné analýzy celkovej činnosti

8. vydávanie metodických materiálov

9. budovanie archívu dokumentácie knižníc