loga kniznicapp psk 

  

Odborné citácie a odkazy

Odborné citácie a odkazy

Bibliografický odkaz (ďalej len odkaz) - súbor údajov umožňujúcich identifikáciu dokumentu, ktorý akýmkoľvek spôsobom súvisel s vytvorením iného dokumentu. Odkazy sa umiestňujú do zoznamu odkazov (zoznamu literatúry) a usporiadajú sa zvyčajne abecedne podľa priezviska autora, ak nie je autor uvedený, podľa názvu.
Citácia - skrátená forma bibliografického odkazu, ktorá umožňuje presne identifikovať časť dokumentu (kapitolu, stranu) odkiaľ prevzal autor údaje alebo myšlienky iného autora. Citácie sa používajú vo väzbe na odkazy.
Dokument - zaznamenaná informácia, bez ohľadu na fyzickú formu - kniha, zborník, učebnica, článok v časopise, diplomová práca, elektronický časopis, web stránka...
Monografia - dielo systematicky a podrobne pojednávajúce o jednej, spravidla úzko vymedzenej téme.
Príspevok - nezávislá jednotka tvoriaca časť dokumentu (článok z časopisu, stať zo zborníka, príspevok v elektronickom zborníku...).

Spôsob zápisu údajov v odkazoch

Meno autora (autorov)

Uvádza sa v poradí: priezvisko, rodné meno. Priezvisko sa píše veľkými tlačenými písmenami, rodné meno malými. Rodné meno možno skrátiť na iniciálovú skratku. Tituly a hodnosti autorov sa neuvádzajú. Pri publikáciách dvoch a troch autorov sa uvádzajú všetci autori. Ich mená sa oddeľujú pomlčkou, alebo čiarkou. Ak má dokument viac autorov ako troch, uvedie sa prvý autor alebo prví traja, za posledným menom sa uvedie skratka a i., resp. et al. Ak sa v dokumente nenachádza meno autora, možno tento údaj vynechať.
Názov a podnázov
Názov sa uvádza v jazyku dokumentu. Ak sa v dokumente nachádza názov v niekoľkých jazykoch, uvedie sa iba jeden (typograficky najvýraznejší). Podnázov sa uvádza vtedy, ak je to užitočné z hľadiska identifikácie. Od názvu sa oddeľuje medzerou, dvojbodkou a medzerou. Podobne sa píše aj označenie výskumných a i. správ a diplomových a i. prác.
Poradie vydania
Uvádza sa iba pri odkaze na monografiu ako celok alebo elektronický dokument (ak je v ňom uvedené). S výnimkou prvého vydania v odkaze treba uviesť číslo vydania alebo údaje o zmenách súvisiacich s vydaním tak, ako je uvedené v dokumente. Píše sa vždy v jazyku a v pravopise diela, používajú sa arabské číslice a obvyklé skratky (napr. vyd., izd., ed.).
Miesto vydania, vydavateľ, rok vydania
Miesto vydania a vydavateľ sa píšu v takom tvare, ako je uvedené v dokumente. Ak má dokument niekoľko miest vydania alebo vydavateľov, uvedie sa typograficky najvýraznejšie alebo prvé. Ak tieto údaje nie sú uvedené, nahradia sa skratkou b.m. alebo s.l., resp. b. v. alebo s.n. (bez miesta vydania, resp. bez vydavateľa).
Rok vydania
Zapisuje sa arabskými číslicami. Ak sa nedá určiť, nahradí sa rokom udelenia copyrightu, rokom tlače, alebo predpokladaným rokom vydania v hranatej zátvorke napr. tlač 1975, c 1970, alebo [ca 1996]. Ak nie je známy rok copyrightu, rok schválenia, rok tlače a pod., napíše sa do hranatej zátvorky skratka výrazu sine anno, čo znamená bez uvedenia roku vydania, bodka. Napr. [s.a].
Ročník a číslo periodika
Uvádzajú sa pri odkaze na článok v časopise. Ročník (zväzok) periodika sa píše vždy arabskou číslicou. Číslo periodika sa tiež píše arabskou číslicou.
Štandardné číslo kníh
ISBN a periodík - ISSN. ISBN je údaj povinný pri popise monografií (kníh, skrípt) ak ich citujeme ako celok. Ak sa na dokumente nevyskytuje, neuvádza sa. ISBN a ISSN sú povinné pri odkazoch na ktorékoľvek elektronické dokumenty, ak sú v nich uvedené.


Rozsah
Pri monografiách sa uvedie posledná číslovaná strana, pri príspevkoch v časopisoch a zborníkoch rozpätie strán od do.

Hlavným zdrojom údajov pre tvorbu odkazov je titulný list (tzn. prvý list v knihe, kde sú uvedené údaje o názve autorovi atď.), príp. jeho rub a tiráž v závere dokumentu. Treba dodržiavať písanie interpunkčných znamienok a medzery medzi nim tak, ako sú uvedené v príkladoch.

Popis elektronických dokumentov 

Ak sa cituje správa z elektronickej pošty alebo elektronickej konferencie (diskusnej skupiny) plní funkciu názvu dokumentu predmet správy. Ak v elektronickom dokumente nie je možné nájsť názov, nahradí sa niekoľkými prvými slovami o dokumente, po ktorých sa uvedie symbol vynechania (...) Pri odkazoch na elektronické dokumenty je nutné uvádzať druh dokumentu. Uvedie sa hneď za názov do hranatých zátvoriek. Na označenie druhu dokumentu sa používajú termíny, napr. [online], [databáza], [monografia na CD-ROM], [online elektronický časopis], [elektronická pošta] atď. Pri citácii údajov z elektronického dokumentu, ktorý nie je stránkovaný, možno namiesto čísla strán uviesť riadok alebo rozpätie riadkov. Ak je zdrojom informácií osobná komunikácia vo forme elektronickej pošty, uvedie sa výraz osobná komunikácia.

Ďalšie osobitné pravidlá platia pre online elektronické dokumenty

  1. Pretože rýchle podliehajú zmenám, treba okrem dátumu vydania (uvádza sa vo forme v akej je uvedený na dokumente) uviesť presný dátum, príp. hodinu prevzatia údajov, napr. [cit. 2002-12-20].

  2. Musí sa uviesť presná lokácia, napr. Dostupné na internete:http://www.uniag.sk 
     

Bibliografické odkazy na rôzne druhy používaných informačných prameňov
Príklady:

Monografia (kniha, učebnica, skriptá)
KLIMENT, Jozef a i. 1989. Reprodukcia hospodárskych zvierat. 2. vyd. Bratislava : Príroda, 1989. 378 s. ISBN 80-07-00027-5.
Výskumná správa:
BAUMGARTNER, Ján a i. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.
Diplomová práca:
MEŇHARTOVÁ, Adriana. 1999. Populácia matiek býkov v programe šľachtenia hovädzieho dobytka : diplomová práca. Nitra : SPU, 1999. 44 s.
Článok z časopisu:
GAVALIER, Michal - UHLÁR, Jozef - RYBANSKÁ, Margita. 1999. Mlieková úžitkovosť kráv slovenského strakatého plemena vo vzťahu k indexom typu a exteriéru. In Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 1, 1999, č. 3, s. 78-81.
BROUČEK, Ján a i. 1998. Správanie dojníc ustajnených na mieste s geopatogénnou zónou. In Poľnohospodárstvo, roč. 44, 1998, č. 2, s. 123-137.
Článok zo zborníka:
BULLA, Jozef a i. 1998. Methodical and realisation aspects of the transgenesis in the farm animals. In 18. Genetické dny : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích genetiky zvířat a jejich praktickém využití. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998, s. 47-48.
Norma:
STN 57 0529: 1999, Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie.
Patentové dokumenty:
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk. Majiteľ a pôvodca patentu: Vladimír LUKÁČ, Jozef HREHOR. Int.Cl.F16C33/76. Slovenská republika. Patentový spis, 278399. 05.03.97.
Vyhláška, zákon:
Vyhláška č. 131/1997 Zb. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu.
Zákon č.131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Články v elektronických časopisoch a iné príspevky:
HOGGAN, Daniele. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: <http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-321X.
Príspevok v zborníku na CD-ROM:
ZEMÁNEK, Pavel. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.
Správa z archívu diskusnej skupiny:
MORLON, Carmen. 2003. Council conclusions on the information and communication strategy for the EU. In EBLIDA - list [online]. Hague : EBLIDA, 2003-01-05; 15:05 [cit. 2003-01-10] 6 screens. Dostupné na internete: <http://zope-dev.kaapeli.fi/eblida/eblida-list/>.
Správa z elektronickej pošty:
BURAN, Daniel. 2003. Environmentálne informačné zdroje a služby v strednej a východnej Európe [elektronická pošta]. Správa pre: Mária MALÁ. 2002-11-15 [cit. 2003-01-05]. Osobná komunikácia.

Vzťah medzi citáciami a odkazmi v texte 

Pretože údaje o každom dokumente použitom pri písaní práce sú v zozname literatúry, nie je potrebné opakovať ich priamo v texte pri odvolávaní sa na konkrétne myšlienky alebo údaje - citovaní. Treba však zabezpečiť vytvorenie väzby medzi citáciou a odkazom v zozname literatúry tak, že sa v texte uvedie prvý údaj (priezvisko autora, príp. prvé slovo z názvu ak dokument nemá autora) a rok vydania , ktorý za ním nasleduje.

Príklad citovania v texte a väzby na zoznam literatúry:

Text:
Hypotézu potvrdili výsledky výskumov publikovaných Baumgartnerom (1998, s. 85). Možno ich doložiť aj ďalšími prácami (Brouček, 1998, s. 125; Bulla, 1998, s. 48). Poznámka: údaj o strane nie je povinný.

Zoznam literatúry:
BAUMGARTNER, Ján a i. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.

BROUČEK, Ján a i. 1998. Správanie dojníc ustajnených na mieste s geopatogénnou zónou. In Poľnohospodárstvo, roč. 44, 1998, č. 2, s. 123-137.

BULLA, Jozef a i. 1998. Methodical and realisation aspects of the transgenesis in the farm animals. In 18. Genetické dny : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích genetiky zvířat a jejich praktickém využití. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998, s. 48-48.

Použitá literatúra:
KIMLIČKA, Štefan. Ako citovať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre “klasické” aj elektronické zdroje. Bratislava : STIMUL, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X

www.ulib.sk