loga kniznicapp psk 

  

Zbierky a katalógy

Knižničný fond

Knihy a špeciálne dokumenty 
Knihy, noviny a časopisy, obrazové dokumenty, filmy, videokazety, CD ROM-y, gramofónové platne, magnetofónové pásy, hudobniny sú spracované v knižničnom systéme VIRTUA

On - line katalóg

  1. prostredníctvom katalógu máte možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje...), ktoré potrebujete, nachádzajú v knižničnom fonde knižnice
  2. po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom máte možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu kníh a výpožičnej doby...)

    Články
    Vstup do komplexnej článkovej databázy národnej aj regionálnej bibliografie umožňuje www.kis3g.sk. Od roku 2004 participuje na tomto projekte aj Podtatranská knižnica v Poprade, preto články o regiónoch Poprad a Kežmarok možno vyhľadávať na tejto URL adrese. Osobitne vystavujeme len lokálnu databázu článkov časopisu Vysoké Tatry / Tatry 1962-2003. Podrobnejšie v menu Regionálna bibliografia...