loga kniznicapp psk 

  

Biografický slovník mesta Poprad

Genéza tvorby Biografického slovníka mesta Poprad 1999-2008

SLOVNÍK >>>

1. Zámery a skutočnosť

          Žijeme v prudko sa meniacom svete, akoby na hrane čias. Čo bolo pevné, významné a dôležité včera, dnes už neplatí. Keďže impulzom k pozitívnym zmenám reprezentujúcim súčasnosť sú vždy ľudia, Podtatranská knižnica v Poprade pred približne desiatimi rokmi začala zbierať údaje o Popradčanoch, ktorí počas svojho života pozitívne prispeli k rozvoju mesta. Pokúsila sa o nemožné, totiž prostredníctvom profilov ľudí zachytiť danú skutočnosť mesta v jej zrýchlenom pohybe tak, aby zodpovedala tým najrôznejším uhlom pohľadu. Výsledkom mala byť publikácia, druhý diel už existujúceho Biografického slovníka mesta Poprad (Poprad : Mestský úrad, 2004). Akceptovanie tejto formy prezentácie bolo prvou chybou, ktorej sme sa dopustili. Pretože nemožno urobiť reprezentatívny výber osobností bez predchádzajúceho dlhodobého širokospektrálneho výskumu. Neodhadli sme dostatočne vlastné možnosti a podcenili tempo spoločenského vývoja. Záber sa neustále rozširoval. S postupom času sa objavovali nove odbory, nové aktivity, nové typy osobností, pričom pretrvávali aj tradičné hodnoty, do nenávratna odchádzali pamätníci so svojimi spomienkami... Okrem toho čím bolo viac zainteresovaných ľudí na tvorbe slovníka, tým bolo viac názorov na pojem „osobnosť“.  

          Podtatranská knižnica v Poprade mala a má, v rámci svojej bibliografickej činnosti, isté skúsenosti  s prácou v odbore regionálnych personálií. Roku 1996 vydala Biografický slovník okresu Poprad, okrem toho ako participujúca zložka Slovenskej národnej knižnice sústreďuje základné biografické údaje o osobnostiach okresu pre celonárodnú bibliografickú databázu a má aj ambíciu pripravovať podklady pre budúce doplnky Slovenského biografického slovníka.

          Rozhodli sme sa, že v tomto výskume budeme sporadicky pokračovať a spôsob jeho prezentácie verejnosti vyberieme taký, ktorý budeme môcť  situačne meniť a dopĺňať.

          Hneď na začiatku práce sme si uvedomili, že nezachytíme jediným záberom celé široké spektrum spoločenského života mesta v  časovej retrospektíve zodpovedajúcej „žijúcim osobnostiam“, čo predstavuje rozpätie približne siedmich desaťročí. V prvej etape sme sa preto rozhodli sústrediť pozornosť len na individuality, ich priekopníctvo a kreativitu, čiže nazakladateľské aktivity, novátorstvo, šport, tvorivosť, kultúru, vedu, umenie, literatúru, žurnalistiku, nápaditosť, humánnosť, pozoruhodné činy, výsledky, ocenenia, osudy etc. Znepokojovalo nás, že s odchádzajúcimi pamätníkmi sa nenávratne vytrácajú ich živé spomienky, ale zároveň sme si uvedomovali, že nemôžeme ignorovať ani tvorivých mladých ľudí na začiatku ich kreatívnej cesty, tiež generačné súvislosti a razantný prienik nových aktivít do spoločenského spektra mesta. V nasledujúcich etapách to mala byť štátna správa, čiže predstavitelia samosprávy mesta, kultúrnych inštitúcií, škôl, cirkví, úradov, štátnej administratívy, verejného zdravotníctva, dopravy, politických strán, poslanci mestského parlamentu, etc., ďalej sféra súkromná - predstavitelia súkromných firiem, podnikov, úradov, agentúr, zariadení cestovného ruchu, služieb, súkromného zdravotníctva, manažmentu, financií etc. Mala to byť niekoľkoročná postupnosť krokov.  

          Slovník v tej podobe ako sme si na začiatku práce určili, nemal byť primárne obrátený smerom von, na reprezentáciu, ale dovnútra mesta. Aby sa ľudia, ktorí sa denne ľahostajne stretávajú v jeho uliciach, dozvedeli o sebe cenné informácie.  Mal to byť prehľad osôb žijúcich roku 2006. Medzičasom však viacerí z tých, ktorí osobne participovali na tvorbe svojich biografických profilov, odišli do nenávratna (Andrej Bednár, Štefan Bornemisza, Eva Kasická, Vladimír Májovský, Oľga Mimránková). Ponechávame ich v tejto zostave s uvedením dátumu úmrtia.

2. Stratégia tvorby a rámcové zásady nominácie
 
 

          Obmedzili sme sa teda na individuálne priekopníctvo a kreativitu,pričom sme sa nechali viesť dvomi základnými rámcovými zásadami:

 1. že na nomináciou nestačí len dobré a zodpovedné vykonávanie vlastného povolania, funkčné zaradenie, či postavenie na vedúcej pozícii, ale že tam musí byť aj niečo naviac (práca mimo povolania, zakladateľské a mimoriadne úspešné  aktivity...)
 2. rozhodli sme sa, že sa povznesieme nad politickú angažovanosť v minulosti (a každého nominanta sme na to upozornili, že sa totiž môžu vedľa seba ocitnúť aj bývalí politickí odporcovia).

          V tomto zmysle sme oslovili mestské kluby (Popradčanov, Veličanov, Sobotčanov, Matejovčanov, Strážanov), predstaviteľov jednotlivých odborov (výtvarného umenia, zdravotníctva, školstva), získali sme čiastkové zoznamy osôb, rozoslali dotazníky, pričom kontakt neúnavne, obetavo a nezištne zabezpečoval bývalý tréner popradských hokejistov, neskôr kronikár mesta Poprad pán Július Maličký. Väčšina rubrík v dotazníku bola faktografická, formalizovaná, okrem jednej, v ktorej išlo o voľnú charakteristiku osobnosti, o sformulovanie a vyšpecifikovanie jej prínosu. Na tomto texte sme trvali, bol istým kľúčom otvárajúcim dvere do galérie. Trojčlenný autorský kolektív (Július Maličký, Ľuba Rusnáková, Monika Illenčíková) pracoval bez vzájomnej cenzúry. Komu sme raz dotazník poslali a kto nám ho vrátil, toho sme do slovníka zaradili. Pritom sme rešpektovali každé odmietnutie nominácie. Napriek tomu, že sme nerobili žiadnu selekciu, mnohí sa v slovníku nenájdu. Problémom bola rubrika 3.1, čiže nedostatočná charakteristika osobnosti. Okrem toho nie všetci venovali vyplneniu dotazníka náležitú pozornosť. Spracovali sme zoznam týchto „neúplných“ nominantov (disponuje ním okrem Podtatranskej knižnice aj pán Július Maličký).  Po prekonzultovaní a doplnení jednotlivých dotazníkov ich budeme do slovníka postupne zaraďovať.

Rámcové zásady nominácie

a.      Miesto narodenia a pôsobenie osobností

 1. -        narodili sa v Poprade, ale pôsobia mimo mesta. Tu najmä pri umelcoch zdôrazniť mieru umeleckej a inej reflexie mesta v tvorbe
 2. -        nenarodili sa v Poprade, ale pôsobia v meste a pre mesto
 3. -        narodili sa v Poprade a pôsobia v meste a pre mesto

b.         Významné posty (výnimky)

 1.     všetci žijúci predsedovia MsNV a primátori mesta
 2.     poslanci od Národnej rady Slovenskej republiky vyššie
 3.     členovia vlády (ministri)

c.       Významné úspechy

 1.     držitelia vysokých štátnych a iných vyznamenaní

d.       Riaditelia inštitúcií a podnikov (výnimky)

 1.     pokiaľ išlo o tvorivých, publikačne či inak tvorivých ľudí v danom odbore. Ak sme akceptovali len funkcie, tak prvé, zakladateľské.

e. Tvorivé profesie

 1. umelci
 2. spisovatelia pokiaľ im vyšla aspoň jedna knižka (akceptujeme aj súkromnú tlač
 3. výtvarníci a fotografi pokiaľ mali na verejnom mieste aspoň jednu samostatnú výstavu                
 4. hudobní skladatelia, hudobní interpréti, speváci, tanečníci
 5. divadelní umelci, herci, režiséri                             
 6. vedci
 7. astronómovia, ochranári, meteorológovia, fyzici
 8. lekári
 9. na základe odporúčania pedagógovia všetkých typov škôl, pokiaľ dosiahli významné úspechy, či priniesli niečo nové do pedagogického procesu.
 10. Na základe odporúčania.
 11. novinári, publicisti, televízni moderátori (nie všetci, len tí, čo položili základy nejakých novín, či získali významné ocenenia)
 12. športovci s významným výkonom, dobrovoľní organizátori športu, športoví lekári...

3. Resumé

          Domnievame sa, že forma predbežného zverejnenia profilov osobností na webovskej stránke Podtatranskej knižnice v Poprade je v danej situácii optimálna. Nezverejňujeme všetky údaje ktorými disponujeme. V tomto výbere sme sa usilovali zachytiť nielen dynamickú súčasnosť, ale aj (a možno predovšetkým) doznievajúcu minulosť. To, čo v nej bolo pozitívne, najmä nezištnú zanietenosť za vec, obetavosť, ľudskosť, službu iným, zmysel pre krásu. Vytvorili sme istý základ. Nie je to ukončený zoznam, priebežne ho budeme dopĺňať a zároveň sa obraciame s prosbou na popradskú verejnosť, aby nám pomohla tento výber doplniť.