loga kniznicapp psk 

  

Regionálna bibliografia

Bibliograficko-informačné služby 
realizuje knižnica v súlade so svojim predmetom činnosti.

Predstavujú ich:
- poskytovanie ústnych, faktografických a bibliografických informácií z vlastných elektronických databáz 
- poskytovanie regionálnych informácií 
- spracovávanie regionálnych, personálnych, tematických bibliografií 
- konzultačné služby pri výbere literatúry na určitú tému 
- informačná výchova žiakov materských a základných škôl, študentov 1. ročníkov stredných škôl a stredných odborných učilíšť. 

Bibliograficko-informačné služby poskytujú v rozsahu svojej špecializácie všetky oddelenia knižnice, predovšetkým však oddelenie náučnej literatúry, úsek bibliografickej, informačnej a vydavateľskej činnosti. 

Bibliografia je kľúčom k univerzu informácií. Pomáha vyselektovať relevantné informačné pramene podľa danej témy, časového úseku, geografického priestoru a ďalších aspektov. Zjednodušene povedané, je to súpis (zoznam) unifikovaným spôsobom popísaných kníh, článkov a iných druhov dokumentov na základe vymedzených kritérií, ktorý umožňuje základnú orientáciu v existujúcich zdrojoch.


Slovenská národná bibliografia 
(súbežná aj retrospektívna) registruje dokumenty, ktoré sa územne, jazykovo, autorsky a obsahom dotýkajú Slovenska. Je pamäťou národa a odrazom jeho kultúrno-civilizačnej úrovne a vývoja. Predstavuje prvý a základný ucelený súbor poznatkov o Slovensku. V Podtatranskej knižnici má používateľ príležitosť vstúpiť do informačného komplexu SNB viacerými spôsobmi. Sú to predovšetkým tlačené výstupy  súbežnej aj  retrospektívnej SNB, ďalej prostredníctvom kompaktných diskov CD ROM SNB, ktoré priamo umožňujú formuláciu informačnej požiadavky a jej výstup vo forme rešerše. Podrobný rozpis sa nachádza v prehľade. Najprogresívnejším spôsobom prístupu do SNB bude však vyhľadávanie na www.KIS3G.sk. Tento spôsob umožní používateľom pohľad na slovenskú produkciu v jej priestorovej šírke aj hĺbke, v neobmedzenom časovom vymedzení s tou výhodou, že bibliografický záznam sa hneď po spracovaní dostane k používateľovi bez časového sklzu, čomu sa doteraz nedalo vyhnúť. 
 

Regionálna bibliografia 
dotvára a prehlbuje pohľad národnej bibliografie o regionálny rozmer. Vytvára bibliografické súbory o okresoch Poprad a Kežmarok pôvodne vo forme bibliografických kartoték, v súčasnosti elektronických databáz. 
Regionálna bibliografia sa v súčasnosti koncentruje zvlášť na rozpis periodík, čím umožňuje identifikáciu a systematizáciu článkov. Od roku 2004 Podtatranská knižnica ako člen informačného projektu KIS3G participuje svojimi vstupmi na tvorbe jednotnej celoslovenskej článkovej databázy. Preto v nej www.kis3g.sk možno nájsť aj články o regiónoch Poprad a Kežmarok za roky 1994-2004. Záznamy staršieho dáta sú vo forme kartoték. 
V budúcnosti počítame s tým, že po dôslednej selekcii sa budú aj tieto dáta konvertovať do elektronickej podoby. Na stránke Podtatranskej knižnice, podstránke zbierky a katalógy vystavujeme osobitne len lokálnu kompaktnú databázu článkov časopisu Vysoké Tatry / Tatry 1962-2004, ktorú sme vydali tlačou v spolupráci so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku pri príležitosti 40. výročia vychádzania časopisu (2002).
Regionálna bibliografia rozvíja svoju činnosť v Podtatranskej knižnici v Poprade od roku 1962.

Menoslov zamestnancov: Marta Bornemiszová 1962-1995, Ľubica Majerová 1974-1976, Anna Balejová 1980-1985, Ľuba Rusnáková 1985-2005, Mária Orolinová 1995-1996, Eva Girgašová 1996-2000, Helena Bidnenková 2000-, Jana Schönová 2000-.2006, Anna Ottová 2007 -