loga kniznicapp psk 

  

Smernica

k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnoasti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdfSmernica