loga kniznicapp psk 

  

Stavebné úpravy

p1010012Knižnica sídli v priestoroch, ktoré boli dané do užívania v roku 1975 ako „Obchodné centrum", kde boli okrem knižnice rôzne prevádzky, z ktorých sa do súčasnosti zachovali len polotovary. Budova sa prispôsobovala pre činnosť knižnice len menšími stavebnými úpravami. Stav budovy už dávno nevyhovoval súčasným normám, požiadavkám a potrebám.
Každoročne sme zápasili so zatekajúcou rovnou strechou a tepelnou nepohodou vo všetkých oddeleniach knižnice. Tepelné straty boli obrovské. V januári 2005 uzrela svetlo sveta projektová dokumentácia „ Nadstavba a oprava knižnice" potrebná pre stavebné povolenie s perspektívou podania žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov, alebo z PSK.
V septembri roku 2005 sme začali s postupným vylepšovaním podmienok pre zamestnancov, ale i používateľov knižnice. Zrekonštruovali sme presklenú obvodovú stenu výstavbou múrika a osadením plastových okien. Konečne do knižnice nefúkalo a nepršalo!
V roku 2006 nasledovala rekonštrukcia kúrenia – nové rozvody tepla a výmena radiátorov. Odstránili sme veľké liatinové vykurovacie telesá umiestnené nevhodne do priestoru za nové, umiestnené podľa noriem pod okná – no paráda!
Rok 2007 – výmena okien za plastové na južnej strane objektu – v kancelárskych priestoroch, čiastočná rekonštrukcia sociálnych zariadení, obnova interiérového vybavenia (výpožičný pult, koberce, regále).
V roku 2008 sme dali budove nový vonkajší šat – zateplenie a oprava fasády. Zostáva stále rovná, zatekajúca strecha, ktorá si každoročne vyžaduje drobné, alebo väčšie opravy.

Projekt na nadstavbu knižnice so sedlovou strechou z roku 2005 sa prepracoval na realizačný projekt, ktorý je povinnou prílohou
žiadosti o NFP ŠF EU.
V roku 2009 v spolupráci s Regionálnou agentúrou PSK sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok do ROP, programové obdobie 2007-2013.
Rok 2010 – schválená žiadosť na projekt „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade" vo výške 1,2 mil. € . Premetom projektu je: novostavba sedlovej strechy, rekonštrukcia sociálnych zariadení, podláh a stropu, zmena prevádzky polotovarov pre potreby knižnice – centrálny vchod, vybúranie priečok – získa sa priestor pre poskytovanie knižničných služieb a prednášková miestnosť s kapacitou 100 ľudí, niektoré priečky sa vybudujú, nové elektrické rozvody a svietidlá, nové vnútorné vybavenie , IKT vybavenie, bezbariérový prístup.
Realizácia – závisí od ukončenia verejného obstarania a podpisu zmluvy PSK (pravdepodobne august, september).
Tešíme sa! Držte nám palce!