loga kniznicapp psk 

  

Slávnostné otvorenie knižnice po rekonštrukcii

30. júna 2014 boli slávnostne otvorené priestory knižnice  po rekonštrukcii. Pozvanie prijali: predseda PSK MUDr. Peter Chudík a  viceprimátor mesta Poprad Ing. Milan Baran. Otvárací príhovor riaditeľky :

Dámy a páni, vážení hostia,

Dovoľte, aby som Vás srdečne privítala na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov Podtatranskej knižnice v Poprade.

Zvlášť medzi nami vítam:
1. predsedu Prešovského samosprávneho kraja –  Petra Chudíka
2. viceprimátora mesta Poprad a poslanca PSK –  Milana Barana
3. predsedníčku Spolku slovenských knižníc a knihovníkov v Bratislave a zároveň členku    Rady vlády pre kultúru MKSK - Silviu Stasselovú
4. zástupcov Komisie kultúry a národnostných menšín PSK, podpredsedníčku  Alenu        Madzinovú   
5. poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
6. riaditeľov a zástupcov knižníc nielen z Prešovského kraja, ale z celého Slovenska –  Klára Kernerová – riad. Knižnice J. Bocatia v Košiciach, riaditeľa Slovenskej knižnice pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči
7. zástupcov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácie knižníc
8. bývalých zamestnancov Podtatranskej knižnice a bývalú riaditeľku PK Poprad  Katarínu Martonovú
9. riaditeľov a zástupcov kultúrnych zariadení mesta Poprad
10. všetkých našich spolupracovníkov – MS, Kluby dochodcov....
11.  a v neposlednom rade zástupcov médií

Vitajte! Teším sa, že ste prijali naše pozvanie a dovoľte pár slov o zrealizovanom projekte.

Budova, ktorú dnes po rekonštrukcii slávnostne otvárame a sprístupňujeme verejnosti, bola daná do užívania v roku 1975 ako „Obchodné centrum“, kde boli okrem knižnice rôzne prevádzky (kožušníctvo, oprava televízorov, čistiareň kobercov, predajňa nábytku), ktoré sa v 90 – tich rokoch podarilo s väčšími, či menšími problémami vyňať z malej privatizácie. Na ich mieste sme po zrušení oddelenia politickej literatúry, ktoré bolo v priestoroch strediska Limba na poschodí, vybudovali nové oddelenie náučnej literatúry. Do súčasnej prestavby sa zachovala prevádzka výroby polotovarov a občerstvenia, ktorá bola nešťastne umiestnená v strede budovy, medzi jednotlivými oddeleniami knižnice, takže nielen zamestnanci, ale  hlavne používatelia knižnice museli za jednotlivými druhmi literatúry prejsť vonkajškom do inej časti budovy. Priestory sa prispôsobovali pre činnosť knižnice len menšími stavebnými úpravami. Stav budovy už dávno nevyhovoval súčasným normám, požiadavkám a potrebám. Každoročne sme zápasili so zatekajúcou rovnou strechou a tepelnou nepohodou vo všetkých oddeleniach knižnice. Tepelné straty boli obrovské. V januári 2005 uzrela svetlo sveta projektová dokumentácia „ Nadstavba a oprava knižnice“ potrebná pre stavebné povolenie s perspektívou podania žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov, alebo z PSK.
V roku 2005 sme začali s postupným vylepšovaním podmienok práce knižnice. Zrekonštruovali sme hliníkovú presklenú obvodovú stenu výstavbou múrika a osadením plastových okien. Konečne do knižnice nefúkalo a nepršalo! Pokračovali sme menšími opravami, najväčšie problémy nám však spôsobovala rovná, do našich klimatických podmienok nevhodná, sústavne zatekajúca strecha, ktorá si každoročne vyžadovala opravy a spôsobovala nemalé problémy pri prevádzke knižnice. Projekt na opravu a nadstavbu knižnice s manzardovou strechou z roku 2005 sa prepracoval na realizačný projekt, ktorý bol povinnou prílohou žiadosti o NFP ŠF EU.
V roku 2009 v spolupráci s Regionálnou agentúrou PSK sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok do ROP, programové obdobie 2007-2013.
V roku 2010 bola schválená žiadosť na projekt „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade“ vo výške 1,2 mil. € s povinným spolufinancovaním Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.
    Predmetom projektu , s realizáciou ktorého sa začalo v septembri minulého roka, bola: novostavba manzardovej strechy, rekonštrukcia sociálnych zariadení, podláh a stropu, zmena prevádzky polotovarov pre potreby knižnice – centrálny vchod, vybúranie priečok – získal sa otvorený priestor pre poskytovanie knižničných služieb a spoločenská, výstavná a prednášková miestnosť, niektoré priečky sa vybudovali, nové elektrické a sieťové rozvody, svietidlá, nové vnútorné vybavenie , technické vybavenie.
    Na našich čitateľov, používateľov teda čakajú určité zmeny a novinky.
Knižnica má jeden centrálny vchod, celý priestor je otvorený. Od jedného výpožičného pultu budú mať čitatelia prístup ku všetkým druhom literatúry (beletrie, náučnej a detskej), do študovne, čitárne a k internetu i do spoločenskej a výstavnej miestnosti. Pribudlo nové technické zariadenie, ktoré  urýchli proces vyhľadávania a správneho zaradenia kníh do regálov, vrátenie a požičanie viacerých kníh naraz nielen personálom knižnice, ale aj samotným požívateľom  (samoobslužný systém), zjednoduší a urýchli  celý proces manipulácie s knihou, zároveň zabezpečí lepšiu ochranu knižničného fondu. Jedná sa o systém, s ktorým pracujú predovšetkým vedecké a univerzitné knižnice. V študovni pribudlo napojenie WIFI, ktoré umožní čitateľom používanie vlastných technických zariadení. No a v konečnom dôsledku aj krajšie, modernejšie a príjemnejšie prostredie.
     Splnil sa jeden veľký knihovnícky sen, teraz si želáme knižnicu plnú nových kníh a spokojných čitateľov.
Za všetko ďakujem:
Predsedovi PSK – Petrovi Chudíkovi, poslancom PSK a všetkým, ktorí sa zaslúžili o schválenie a realizáciu projektu.
Za pomoc a poskytnutie priestorov na uskladnenie kníh Mestu Poprad, Chemosvitu, a.s.   riaditeľovi Jánovi Olekšákovi.
Za pomoc pri riešení dodávky teplej vody do knižnice fe Dalkia, riaditeľovi Igorovi Krasovi.
Ovozelu – p. Zembovej za zapožičanie paletového vozíka, paliet a debničiek ,
Za ústretový prístup realizátorovi stavby a stavebnému dozoru a Regionálnej rozvojovej agentúre PSK, riaditeľovi Artúrovi Benešovi.
Ďakujem kolegyniam z knižnice POH v Prešove za pomoc pri triedení a ukladaní kníh, p riaditeľke Marte Skalkovej aj za pomoc pri spracovaní projektu technického zabezpečenia,
Kolegyniam zo Starej Ľubovne za pomoc, no a v neposlednom rade aj mojim najbližším kolegyniam, ktoré deväť mesiacov sťahovali, upratovali, vŕtali, montovali, rozmiestňovali nábytok, až po odborné spracovanie 80-ich tisíc zväzkov kníh a ich uloženie do políc.......
Dakujem!!!!
 
Prosím o príhovor
1. predsedu PSK Petra Chudíka
2. viceprimátora Milana Barana
3. predsedníčku SSKK Silviu Stasselovú
4. členku výboru SAK Emíliu Antolíkovú

Manifest UNESCO charakterizuje verejnú knižnicu ako vstupnú bránu k poznatkom, prosím aby túto bránu symbolicky otvorili prestrihnutím pásky
1. predsedu Prešovského samosprávneho kraja –  Petra Chudíka
2. viceprimátora mesta Poprad a poslanca PSK –  Milana Barana
3. predsedníčku Spolku slovenských knižníc a knihovníkov v Bratislave a zároveň členku    Rady vlády pre kultúru MKSK - Silviu Stasselovú

Pozývam všetkých na prehliadku knižnice, na konci sa stretneme v spoločenskej a výstavnej miestnosti,
ktorú nám spríjemnili a dodali ducha obrazy nášho regionálneho výtvarníka  p. Františka Žoldáka, ktorého medzi nami ( aj s manželkou) vítam a zároveň otváram aj prvú výstavu v tomto priestore, ktoré bude slúžiť aj ako prednášková miestnosť.

Mgr. Anna Balejová riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade

 

Pozdravné listy: Ing. Silvia Stasselová predsedníčka SSKK - pdf; PhDr. Daniela Džuganová predsedníčka SAK - pdf.

Fotodokumentácia:

o1o2o3o4o5o6o7o8

 

 

 

 

 

 

 

otvorenie

kniznica paska

https://plus.google.com/109936161928315436500/posts/6A1a2Y2XjyS

 

1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o

j1j2j3j4j5j6j7j8

 

z tvpoprad

http://youtu.be/cTu-sl6dxn4

 

poprad24

http://poprad.dnes24.sk/kniznica-na-zapade-sa-dockala-znovuotvorenia-80-tisic-knih-vo-vynovenych-priestoroch-caka-na-citatelov-179032