loga kniznicapp psk 

  

Peter Karvaš a SND oslavujú storočnicu

Slovenský dramatik, prozaik, divadelný teoretik. Narodil sa v rodine lekára Ferdinanda Karvaša a maliarky Karoly Skuteckej  dňa  25. apríla 1920  v Banskej Bystrici. Vzdelanie získaval v Banskej Bystrici, neskôr začal študovať v Prahe na ČVUT (1937 -39). Štúdium dokončil až po  2. svetovej vojne na FF UK v Bratislave.

Počas vojny pracoval v stavebnej firme, v martinskej Neografii, bol aj rasovo prenasledovaný a internovaný v pracovnom tábore, v časoch SNP pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači a publikoval v povstaleckej tlači.

Po skončení vojny sa zamestnal ako dramaturg Čs. rozhlasu, pracoval aj ako lektor a dramaturg divadla Nová scéna a SND v Bratislave, neskôr pôsobil v rôznych funkciách blízkych kultúre.

Bol redaktorom Kultúrneho života, docentom divadelnej vedy, vedeckým výskumníkom.  Podieľal sa na formovaní nového ambiciózneho divadelného súboru SND. Vytvoril jednu z    dôležitých etáp dejín moderného slovenského divadla.  Je dokonca  jeho rovesníkom. Narodil sa  v  roku založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.        

Peter Karvaš  patrí k najvýznamnejším slovenským prozaikom a dramatikom 20.storočia.  V časoch normalizácie nemohol tvoriť, venoval sa divadelnej vede a publicistike. Literárne bol činný od roku 1937, keď začal publikovať v študentských  a iných časopisoch. Počas vojny používal viaceré pseudonymy. Je autorom realisticky koncipovaných psychologických noviel, historicko-sociálnych románov, cestopisných reportáží, čŕt, satirických poviedok. Ťažisko jeho tvorivých aktivít bolo v dramatickej spisbe, poznáme množstvo jeho rozhlasových a divadelných hier. Dramaturgicky, režijne a scenáristicky spolupracoval najmä s televíziou. Jeho diela vyšli v mnohých prekladoch.

Divadelná hra Polnočná omša  je snáď najznámejším Karvašovým dielom, patrí k základnému repertoáru SND. Je známa aj filmová podoba Polnočnej omše,  aj  jej rozhlasová adaptácia  -   pre záujemcov sú dostupné na  youtube. Na motívy jeho satirických poviedok boli tiež natočené filmy, napríklad:  Čert nespí,  Prípad Barnabáša Kosa. Karvašove divadelné hry a ďalšie prozaické diela môžete nájsť v v oddelení umenia v Spišskej Sobote.

pK w