loga kniznicapp psk 

  

Zmluvy

Obsah článku

 

Rok 2015

pdf
 7. 1. 2015  Dodatok č. 11 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua

pdf

 7. 1. 2015  Súhrnná správa v zmysle § 99 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní ... (4. Q 2014)

pdf

 9. 2. 2015  Zmluva o uverejnení firmy (Mediatel spol. s r. o. )

pdf

 9. 2. 2015  Zmluva o vzájomnej spolupráci (Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska a Podtatranská knižnica v Poprade)

pdf

24. 3. 2015 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

pdf

25. 5. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 197/2015/OK

pdf

25. 5. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 198/2015/OK

pdf

25. 5. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 199/2015/OK

pdf

 1. 7. 2015 Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/026/07 uzatvorenej 5. 12. 2003

pdf

Zmluva o poskytnurí nenávratného finančného príspevku Z2213012010201

pdf

23. 7. 2015 Dodatok č. 11 k Zmluve č. 006/007

pdf

10. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 303/2015/OK

pdf

10. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 282/2015/OK

pdf

25. 8. 2015 Dodatok č. 12 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23. 9. 2004

pdf

25. 9. 2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - projektová dokumentácia

pdf

16.10.2015  Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Rekonštrukcia elektrických rozvodov a výmena elektrických svietidiel

pdf

29. 10. 2015 VSE Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100317721C/2015

pdf

29. 10. 2015 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Ponuka NMD" 

pdf

29. 10. 2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: 00357541

pdf

29. 10. 2015 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Výmeny HSDPA - ZC zo dňa 11. 2. 2015

pdf

29. 10. 2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (POS) Číslo zmluvy: A7351665

pdf

16. 11. 2015 Kúpna zmluva č. Z2011533829

pdf

2. 12. 2015 Kúpna zmluva č. Z201538919

pdf

22. 12. 2015 Kúpna zmluva č. Z201541585

pdf

28. 12. 2015 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Nová Lesná

pdf

30. 12. 2015 Dodatok č. 2 ku Kolekttívnej zmluve zo dňa 22. 5. 2013